[KARAMI+(H.E.+Prime+Minister+Omar+Karami)+055.jpg]